Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.

Valg af dirigent.

Lisbeth blev valgt

2.

Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab.

De reviderede regnskaber blev fremlagt og godkendt.

4.

Kontingent for det kommende år.

Kontingent for det kommende år blev fastlagt til 50 kr. årligt for alle medlemmer – både enkeltmedlemmer og foreninger.

5.

Indkomne forslag.

Der er følgende forslag:

I vedtægternes paragraf 2 står:

”Formålet udmøntes i afholdelse af den årlige kulturfestival samt andre arrangementer,

der fremmer mangfoldighed og skaber gensidig interesse for bl.a. mad, musik og

medborgerskab”

 Det foreslås ændret til:

 ”Formålet udmøntes i diverse tiltag, der fremmer mangfoldighed og skaber gensidig interesse”. 

I paragraf 5 står:

”Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år kort efter festivalen med evaluering af samme.”

Det foreslås ændret til

”Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.” 

Begge ændringer blev vedtaget, dog således at den næste ordinære generalforsamling finder sted i første kvartal 2020.

6.a.

Valg af bestyrelse i henhold til § 4.

Til bestyrelsen valgtes:

                      Lisbeth Bono frem til generalforsamlingen i 2021

                      Jane Bülow frem til generalforsamlingen i 2021

                      Helena Jørgensen frem til generalforsamlingen i 2021

Shagufta Nazlee Dilshad frem til generalforsamlingen i 2020

Omar El-louaranzari frem til generalforsamlingen i 2020

6.b.

Valg af 2 suppleanter.

Det var ikke muligt at vælge suppleanter

6.c.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Som revisor valgtes Jørgen Bodilsen

                      Det var ikke muligt at vælge revisorsuppleant 

7.

Eventuelt.

Intet til eventuelt 

Referat Lisbeth Bono.

 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Lisbeth Bono

Næstformand: Helena Jørgensen

Kasserer: Jane Bülow

Bestyrelsesmedlem: Shagufta Nazlee Dilshad

Bestyrelsesmedlem: Omar El-louanzari 

Referat Lisbeth Bono