Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  1. Bestyrelsens beretning.

(Da der pt. ikke er nogen bestyrelse bliver det beretning fra den lille gruppe (Helena Jørgensen,  Jane Bülow og Lisbeth Bono), som har administreret foreningen siden den ekstraordinære generalforsamling i januar -18)

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  1. Kontingent for det kommende år.
  1. Indkomne forslag.

6.a. Valg af bestyrelse i henhold til § 4.

      (Da der pt. ikke er nogen bestyrelse, skal der vælges 5       bestyrelsesmedlemmer – 2 for et år og

      3 for to år)

  1. Valg af 2 suppleanter.
  2. Valg af revisor og revisorsuppleant

Kontingent, der dækker årene 2018 og 2019 kan betales ved mødets begyndelse eller indsættes på foreningens konto: Registrerings nr. 1551 Konto nr. 60040672

Kontingentet er for foreninger 100 kr. og for enkeltpersoner 50 kr.

Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest mandag den 10. september.

 

Helena Jørgensen, Jane Bülow og Lisbeth Bono har følgende forslag til ændring af foreningens vedtægter:

I vedtægternes paragraf 2 står:

”Formålet udmøntes i afholdelse af den årlige kulturfestival samt andre arrangementer, der fremmer mangfoldighed og skaber gensidig interesse for bl.a. mad, musik og medborgerskab”

Det foreslås ændret til:

”Formålet udmøntes i diverse tiltag, der fremmer mangfoldighed og skaber gensidig interesse”.

I paragraf 5 står:

”Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år kort efter festivalen med evaluering af samme.”

Det ændres til

”Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.”

 

Med venlig hilsen på vegne af ovennævnte gruppe: Lisbeth