VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

MULTIKULTUREL FORUM

 

  • 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er: Multikulturel Forum

Foreningen er selvstændig, politisk og religiøst uafhængig

Foreningen er stiftet den 14-01-2001

Foreningen er hjemmehørende i Helsingør  

 

  • 2. Formål.

Foreningens formål er at skabe et forum for foreninger og enkeltpersoner i Nordsjælland på tværs af kultur, etnicitet og religiøst tilhørsforhold med henblik på at fremme gensidig forståelse, respekt og accept af forskellige levemåder og kulturer.

Formålet udmøntes i diverse tiltag, der fremmer mangfoldighed og skaber gensidig interesse. 

 

  • 3. Medlemmer.

Alle foreninger og enkeltpersoner, som går ind for foreningens formål, kan være medlemmer af foreningen.

Medlemmer af en indmeldt forening vælger en repræsentant til generalforsamlingen, med stemmeret og valgbarhed. Desuden har enkeltpersoner uden foreningstilknytning samme stemmeret og valgbarhed.

 

  • 4. Bestyrelse.

Foreningen ledes af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges på den årlige generalforsamling for en toårig periode ved direkte valg blandt de fremmødte.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 8 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

  • 5. Ordinær generalforsamling.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Almindeligt stemmeflertal er afgørende, dog kræves mindst to tredjedele af de fremmødtes stemmer i forbindelse med en vedtægtsændring.

Skriftlig afstemning foretages såfremt generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer det.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:     

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning.

Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Kontingent for det kommende år.

Indkomne forslag.

Valg af bestyrelse i henhold til § 4.

Valg af 2 suppleanter.

Valg af revisor og revisorsuppleant

 

  • 6. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer indsender en skriftlig begæring derom med angivelse af dagsorden. I dette tilfælde skal alle underskriverne være til stede eller ved forfald melde gyldigt afbud, da generalforsamlingen i modsat fald er ugyldig.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at begæringen er fremsat, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

På en ekstraordinær generalforsamling kan kun den eller de sager behandles, der er bekendtgjort ved indkaldelsen.

 

  • 7. Kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet dækker regnskabsåret

Kontingentet skal dække udgifter til brevpapir, frimærker, mødeomkostninger m.m.

Kontingent for foreninger: kr. 50.

Kontingent for enkeltpersoner: kr. 50.

Ud over kontingentforpligtelse har foreningens medlemmer ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen.

 

  • 8. Regnskab og revision.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Revisoren skal mindst en gang årligt gennemgå og påtegne foreningsregnskabet og påse, at beholdningen er til stede.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

 

  • 9. Opløsning.

Beslutning om foreningens opløsning kan tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

I tilfælde af opløsning skal foreningens midler skænkes til det kulturelle formål i Helsingør, som generalforsamlingen bestemmer med almindeligt stemmeflertal.

 

Helsingør d. 24-1-2001

Revideret d. 29-11-2001

Revideret d. 16-10-2008

Revideret d. 26-4-2010

Revideret d. 13-11-2013

Revideret d. 20-6-2016

Revideret d. 18-9-2018