Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 18. september 2018

Beretningen dækker tiden siden sidste ordinære generalforsamling den 28. september 2017. Den foregik i Lille Sal i Toldkammeret, og der var 4 personer tilstede. På den generalforsamling var det ikke muligt at vælge en bestyrelse. Derfor blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling den 30. januar 2018 i nærværende lokale. Tilstede var 4 personer, og heller ikke da var det muligt at vælge en bestyrelse. Der blev udpeget tre personer, som foreløbigt skulle holde foreningen kørende, men uden andre opgaver end at bemande sekretariatet og føre det nødvendige regnskab (betaling af depotleje, betaling af hjemmeside og betaling af bankgebyrer). De tre personer var: Jane Bülow, Helena Jørgensen og Lisbeth Bono.   Som der står i brevet med indkaldelsen, synes vi at foreningen har en berettigelse, og at der kan være andre relevante opgaver end en festival, som vi p.t. ikke kan rejse ressourcer til. Derfor de foreslåede vedtægtsændringer.   De tre aktiviteter foreningen på nuværende tidspunkt er involveret i er: Byvandringer med forkus på de sidste 50-60 års indvandring i Helsingør Der blev udbudt 4 vandringer i foråret og i eftersommeren i 2017 Det var ikke dem alle, der var deltagere til, men de vandringer, hvor der var deltagere, blev meget vel modtaget. Af forskellige årsager har der ikke været nogle vandringer i år, men vandringerne forventes at blive udbudt igen – om ikke i år, så til næste år. Det er Lisbeth, der har stået for vandringerne.   “Reklame” for Helsingørtapetet efter aftale med Helsingørs Museer, som ejer tapetet. Vi er tre personer, som har haft møde om det med museumsdirektøren. Vi mangler den sidste tilbagemelding, men der skulle ikke...

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 18. september 2018

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Lisbeth blev valgt 2. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. De reviderede regnskaber blev fremlagt og godkendt. 4. Kontingent for det kommende år. Kontingent for det kommende år blev fastlagt til 50 kr. årligt for alle medlemmer – både enkeltmedlemmer og foreninger. 5. Indkomne forslag. Der er følgende forslag: I vedtægternes paragraf 2 står: ”Formålet udmøntes i afholdelse af den årlige kulturfestival samt andre arrangementer, der fremmer mangfoldighed og skaber gensidig interesse for bl.a. mad, musik og medborgerskab”  Det foreslås ændret til:  ”Formålet udmøntes i diverse tiltag, der fremmer mangfoldighed og skaber gensidig interesse”.  I paragraf 5 står: ”Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år kort efter festivalen med evaluering af samme.” Det foreslås ændret til ”Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.”  Begge ændringer blev vedtaget, dog således at den næste ordinære generalforsamling finder sted i første kvartal 2020. 6.a. Valg af bestyrelse i henhold til § 4. Til bestyrelsen valgtes:                       Lisbeth Bono frem til generalforsamlingen i 2021                       Jane Bülow frem til generalforsamlingen i 2021                       Helena Jørgensen frem til generalforsamlingen i 2021 Shagufta Nazlee Dilshad frem til generalforsamlingen i 2020 Omar El-louaranzari frem til generalforsamlingen i 2020 6.b. Valg af 2 suppleanter. Det var ikke muligt at vælge suppleanter 6.c. Valg af revisor og revisorsuppleant. Som revisor valgtes Jørgen Bodilsen                       Det var ikke muligt at vælge revisorsuppleant  7. Eventuelt. Intet til eventuelt  Referat Lisbeth Bono.   Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand: Lisbeth Bono Næstformand: Helena Jørgensen Kasserer: Jane Bülow Bestyrelsesmedlem: Shagufta Nazlee Dilshad Bestyrelsesmedlem: Omar El-louanzari  Referat...